preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.

Uredba o osnivanju

Na temelju odredbe članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 01. ožujka 1995. godine donijela

UREDBU
o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet

Osnivač i ime ustanove

Članak 1.

Ovom uredbom Republika Hrvatska osniva ustanovu za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti.

Ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se pod nazivom:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet.

Skraćeni naziv ustanove glasi: CARNet.

Sjedište ustanove je u Zagrebu, Josipa Marohnića bb.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prava nad ustanovom iz članka 1. ove uredbe koja ima Republika Hrvatska, kao osnivač, vrši Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 3.

CARNet djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. CARNet može osnovati svoje podružnice. CARNet može, radi obavljanja svoje djelatnosti, osnivati podružnice u inozemstvu, ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom odnosne države. Unutarnje ustrojstvo CARNeta pobliže se uređuje statutom.

Članak 4.

Djelatnost CARNeta je:

razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezati obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav
povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama
razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža.
Djelatnost CARNeta iz stavka 1. od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Djelatnost CARNeta ne obavlja se radi stjecanja dobiti.

Ustrojstvo i tijela CARNeta

Članak 5.

Tijela CARNeta su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja CARNetom. Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutrašnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Ministarstvu znanosti i tehnologije i ravnatelju CARNeta prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom CARNeta. Upravno vijeće ima predsjednika i četiri (4) člana, koje imenuje Ministar znanosti i tehnologije na vrijeme od dvije (2) godine. Ministar znanosti i tehnologije može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani. Upravno vijeće donosi odluku većinom glasova svojih članova. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s općim aktima CARNeta.

Članak 7.

Voditelj CARNeta je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješava Ministar znanosti i tehnologije u skladu sa zakonom i Statutom. Ravnatelj predstavlja i zastupa CARNet, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun CARNeta i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća CARNeta, odgovoran je za zakonitost rada CARNeta te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom.

Članak 8.

Ravnatelj CARNeta ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika koje imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba stavka 2. članka 7. ove Uredbe.

Članak 9.

Stručni rad u CARNetu obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji određenih jedinica. Stručne voditelje iz stavka 1. ovog članka imenuje ravnatelj CARNeta.

Članak 10.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina. Ravnatelj ne može nastupati kao druga ugovorna strana i s CARNetom sklapati ugovore u svoje ime i za račun drugih osoba. Ravnatelj može dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice i drugoj osobi da zastupaju CARNet u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

CARNet ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 500.000 kn.

Članak 12.

Sredstva CARNeta čine:

računalno-komunikacijska oprema nabavljena sredstvima Ministarstva znanosti i tehnologije za potrebe CARNet projekta i mreže do donošenja ove Uredbe, 
prostorije za obavljanje djelatnosti veličine 80 m2 u Zagrebu, ulica Josipa Marohnića bb.

Članak 13.

Sredstva za redovnu djelatnost CARNeta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

Članak 14.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze, CARNet odgovara cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze CARNeta.

Opći akti CARNeta

Članak 15.

Statut CARNeta donosi Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije. Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela CARNeta, međusobna prava i obveze osnivača i CARNeta, način raspolaganja dobiti te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova CARNeta. Statut CARNeta donijet će Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana registracije CARNeta. Statut i drugi opći akti moraju biti u skladu sa Zakonom i ovom Uredbom.

Javnost rada CARNeta

Članak 16.

Djelatnost CARNeta je javna. O javnosti rada CARNeta skrbi ravnatelj. Upravno vijeće CARNeta dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Ministarstvu znanosti i tehnologije o radu CARNeta.

Početak rada CARNeta

Članak 17.

CARNet počinje radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 18.

Ministar znanosti i tehnologije imenuje privremenog ravnatelja CARNeta, koji će obavljati pripreme za početak rada CARNeta te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 19.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Predsjednik Vlade
Nikica Valentić

 
 

 
 

 


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju